Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK) powstała w czerwcu 1990 roku jako owoc wcześniejszej – trwającej od 1978 roku – współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego. Biskup Edward Samsel był nim w latach 1990–1995, a następnie funkcję tę pełnił biskup Bronisław Dembowski.

Obecnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich  i Stowarzyszeń Katolickich jest bp Józef Kupny. Dokument założycielski podpisali liderzy dwudziestu ruchów i stowarzyszeń, obecnie w pracach ORRK bierze udział blisko 79 działających w Polsce zrzeszeń, reprezentujących ponad 750 tysięcy członków. Jednocześnie w naszych pracach biorą udział przedstawiciele 30 diecezjalnych rad ruchów katolickich.
Początkowo stosowana była nazwa Rada Ruchów Katolickich, jednakże w 1996 roku, ze względu na powstawanie Rad Diecezjalnych, nastąpiła zmiana nazwy na: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich.

 

Kontakt:
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,

01-015 Warszawa

telefon (48-22) 838-00-56, faks (48-22) 838-80- 24

Zasadnicze cele ORRK

 • wspieranie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji,
 • formacja liderów odpowiedzialnych za ruchy, szczególnie w zakresie teologii, życia duchowego, ewangelizacji i apostolatu oraz spraw społecznych,
 • wspieranie współpracy między ruchami a Episkopatem oraz biskupami w poszczególnych diecezjach,
 • wspieranie współpracy ruchów i stowarzyszeń ze środowiskami samorządów lokalnych oraz przedstawicielami Parlamentu RP,
 • prezentacja wspólnej opinii ruchów i stowarzyszeń wobec władz państwowych i samorządowych,
 • pomoc ruchom, w razie potrzeby, w sprawach związanych z ich życiem i organizacją,
 • promocja działalności ruchów i stowarzyszeń oraz informowanie o niej opinii publicznej zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie,
 • prowadzenie i wspieranie stałej refleksji teologicznej i eklezjalnej nad rozwojem oraz działalnością ruchów katolickich w Polsce,
 • współpraca z ruchami oraz federacjami ruchów poza granicami Polski.

Rada Programowa ORRK

Na Spotkaniu Plenarnym 24 kwietnia 2004 r. członkowie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęli decyzję o utworzeniu Rady Programowej ORRK.
Utworzenie Rady Programowej ORRK motywowane jest następującymi zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w naszej pracy:
 • powstawanie Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
 • nowe wyzwania przed jakimi stanęły ruchy i stowarzyszenia w dziedzinie apostolstwa i formacji i wiążąca się z tym potrzeba pogłębionego rozeznania,
 • potrzeba usprawnienia pracy ORRK.
Status Rady Programowej ORRK
1. Rada Programowa ORRK składa się z 15 osób wybieranych na 4-letnią kadencję.
2. Członkami Rady Programowej ORRK są liderzy ruchów i stowarzyszeń, będących członkiem ORRK, oraz liderzy Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich, wybrani na Spotkaniu Plenarnym ORRK.
3. Spotkania Rady Programowej ORRK odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. W spotkaniu tym bierze udział również Zespół Koordynujący ORRK.
4. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący ORRK lub osoba przez niego wyznaczona.
Członkowie Rady Programowej ORRK
Liderzy Ruchów i Stowarzyszeń oraz Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń wybrali następujące osoby do Rady Programowej ORRK na najbliższą 4-letnią kadencję:
 1. Teresa Bazylko - Boratyn, Legion Maryi
 2. Dariusz Dębiński, Ruch „Totus Tuus"
 3. Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie
 4. Anna Maria Kolberg, RRSK Diecezji Pelplińskiej
 5. Marek Koryciński, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
 6. O. Romuald Kszuk, Ruch Szensztacki
 7. Jolanta Łubkowska, Polski Związek Kobiet Polskich
 8. s. Anna Ozon SAC, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 9. s. Danuta Pusty USJK, Eucharystyczny Ruch Młodych
 10. Katarzyna Rymasz, Ruch Equipes Notre-Dam
 11. Ks. Roberto Saltini, Ruch Focolari
 12. Ks. Marek Sędek, Ruch Światło - Życie
 13. o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 14. Monika Wojciechowska, Odnowa w Duchu Świętym
 15. Krzysztof Ziołkowski, Klub Inteligencji Katolickiej

 


Działalność ORRK realizuje się przede wszystkim przez:

1) spotkania plenarne ORRK, odbywające się 2 - 3 razy w roku,

2) stałą pracę Zespołu Koordynującego ORRK, który powstał 1995 roku. Obecnie, po ukonstytuowaniu się Zespołu Koordynującego ORRK, wybranego 18 listopada 2017 roku przez liderów Ruchów i Stowarzyszeń oraz przedstawicieli Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń na najbliższą 4-letnią kadencję, wchodzą:
 • o. Adam Schulz SJ - Przewodniczący ORRK
 • Regina Pruszyńska, Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce - Wiceprzewodnicząca ORRK
 • Helena Buczkowska, Ruch Focolare - Sekretarz ZK ORRK
 • Małgorzata Czapska, Komunia i Wyzwolenie
 • Jakub Kiersnowski, KIK
 • Teresa Michałowska, Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
 • Wojciech Terlikowski, Ruch Światło-Życie
3) pracę stałego sekretariatu ORRK – od 1990 roku; obecnie pracuje w nim: Krystyna Bolewska,

4) spotkania specjalistyczne, np. dla członków ruchów zaangażowanych w ewangelizację, w życie społeczno-polityczne, w media itp.,

5) wydawanie publikacji książkowych, materiałów formacyjnych oraz biuletynu ORRK.


Aktualnie w pracach ORRK uczestniczą

-    po 2-3 liderów z każdego z ruchów i stowarzyszeń skupionych w ORRK (ponad 70) oraz ruchów i stowarzyszeń, które przygotowują się do włączenia w ORRK,
-    po 3 przedstawicieli diecezjalnej, lub lokalnej RRK,
-    kapłani delegowani przez biskupów do opieki nad ruchami i stowarzyszeniami w poszczególnych diecezjach.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…