W Kościele Katolickim w Polsce istnieje i działa obecnie ponad 150 ruchów i stowarzyszeń oraz kilkaset niezależnych grup, wspólnot, środowisk skupiających około pół miliona katolików. Obok ruchów już istniejących powstało lub odrodziło się w ostatnich latach wiele nowych ruchów i stowarzyszeń. Ruchy, stowarzyszenia, organizacje są częściowo skupione w większe federacje, np. Rada Ruchów Katolickich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Katolickich, Konferencja Stowarzyszeń Katolickich. Nie miały one do tej pory płaszczyzny i okazji do wspólnego spotkania. Ruchy, stowarzyszenia, grupy są ważnym elementem życia zarówno Kościoła, jak i społeczeństwa. To w nich chrześcijanin poprzez doświadczenie spotkania z Bogiem uczy się życia społecznego, kształtuje sumienie w wymiarze społecznym. Dokonuje się to poprzez realizację konkretnych działań apostolskich oraz refleksję nad nimi w duchu Ewangelii i nauki społecznej Kościoła. Działalność apostolska, jaką realizują członkowie ruchów poprzez zaangażowanie w życie rodzinne, zawodowe, społeczne, gospodarcze, polityczne jest mało znana. Współcześnie, w państwie demokratycznym, trudno sobie wyobrazić życie społeczne bez różnorodnych form stowarzyszania się obywateli. Zasada ta dotyczy również katolików.
Rada Ruchów Katolickich postanowiła zorganizować I Kongres Ruchów Katolickich jako miejsce spotkania oraz wspólnego rozeznania roli ruchów, stowarzyszeń w aktualnej sytuacji Kościoła i społeczeństwa w Polsce.
Fakt istnienia wielu ruchów, stowarzyszeń, grup może budzić różne nadzieje lub niepokoje. Dla ludzi, których prowadzi Duch Boży, wielość nie niszczy jedności, ale ją ubogaca, bo przecież: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch" (1 Kor 12,4). Jedność ta rozwija się nie tylko poprzez wspólną modlitwę, ale i wspólnie realizowane działania, prace apostolskie. Mamy nadzieję, że tę drogę jedności będzie ukazywał Kongres.
Jesteśmy przekonani, że tak różnorodne środowiska jednoczy Osoba Jezusa Chrystusa zatroskanego o każdego człowieka i każdą społeczno, stąd hasło naszego Kongresu: Chrystus -Człowiek - Społeczności.
Inicjatywie naszej od początku towarzyszyło pragnienie aktywniejszego włączenia się ruchów i stowarzyszeń w II Polski Synod Plenarny. Na Spotkanie Kongresowe chcemy zaprosić jego przedstawicieli.
Ruchy w ostatnich dwóch dziesięcioleciach dokonały wiele w dziedzinie ewangelizacji człowieka. Teraz kontynuując tę pracę otwierają się bardziej na ewangelizację życia społecznego i jego struktur, dlatego hasło Kongresu: Chrystus - Człowiek - Społeczności ukazuje wspólne nam wszystkim poszukiwania takiej ewangelizacji, która, uznając Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo za fundament, pragnie odrodzenia w Nim każdego człowieka i każdej społeczności.
Tym samym pragniemy przeciwstawiać się działaniom i poglądom, które zniekształcają prawdziwy obraz człowieka i społeczności. Bóg bowiem jest Stwórcą i Zbawicielem zarówno człowieka, jak i społeczności. Podobnie jak "człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa" (Jan Paweł II), tak też życia społecznego nie można zrozumieć ani tworzyć bez współpracy z Chrystusem Panem Wszechświata.
Do pogłębionej refleksji nad celami, którym służy Kongres, zaproszeni jesteśmy wszyscy - uczestnicy grup, ruchów, stowarzyszeń. Od tej pracy, podejmowanej we współpracy z Bogiem i w duchu modlitwy, zależą owoce Kongresu. Powierzamy je wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła i Królowej Apostołów, oraz naszych świętych patronów.
W czasie tego Kongresu w sposób szczególny chcemy spotkać się ze św. Andrzejem Bobolą, męczennikiem - patronem trudnej drogi jedności.

Liderzy Ruchów i Stowarzyszeń tworzących Radę Ruchów Katolickich

Warszawa, listopad 1993 r.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994
Copyright © by Sekretariat ORRK