Zasadnicze cele ORRK

  • wspieranie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji,
  • formacja liderów odpowiedzialnych za ruchy, szczególnie w zakresie teologii, życia duchowego, ewangelizacji i apostolatu oraz spraw społecznych,
  • wspieranie współpracy między ruchami a Episkopatem oraz biskupami w poszczególnych diecezjach,
  • wspieranie współpracy ruchów i stowarzyszeń ze środowiskami samorządów lokalnych oraz przedstawicielami Parlamentu RP,
  • prezentacja wspólnej opinii ruchów i stowarzyszeń wobec władz państwowych i samorządowych,
  • pomoc ruchom, w razie potrzeby, w sprawach związanych z ich życiem i organizacją,
  • promocja działalności ruchów i stowarzyszeń oraz informowanie o niej opinii publicznej zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie,
  • prowadzenie i wspieranie stałej refleksji teologicznej i eklezjalnej nad rozwojem oraz działalnością ruchów katolickich w Polsce,
  • współpraca z ruchami oraz federacjami ruchów poza granicami Polski.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…