Młodzież świadkiem wiary w nowej Europie


- Spotkanie Rady Ruchów
- Młodzież świadkiem wiary w nowej Europie - Jacek Gleba
- Jak dziś ma się rozwijać katolicyzm ludzi żywej wiary?
- Propozycje zaangażowania się ruchów w II Polski Synod Plenarny
- List Zespołu Synodalnego RRK do wszystkich ruchów
- Spotkanie Zespołu RRK „Ewangelizacja”
- Europejski marsz dla Jezusa
- Kongregacja Odpowiedzialnych ruchu Światło-Życie
- V rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
- Młodzieżowe studium Przymierza Rodzin
- Ogólnopolskie czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym
- Spotkania Małżeńskie
- Czy chrześcijanin może być liderem?
- Forum Polskiej Młodzieży Katolickiej
- Św. Andrzej Bobola Patronem Metropolii Warszawskiej
- Kronika wydarzeń w ruchach i stowarzyszeniach
- Informacje


Spotkanie Rady Ruchów

Kolejne spotkanie Rady Ruchów Katolickich (25.01.92) poświęcone było zasadniczo dwom wydarzeniom z życia Kościoła: Europejskiemu Synodowi Biskupów i II Polskiemu Synodowi Plenarnemu.
Pierwszy temat spotkania przedstawiał Jacek Gleba - jeden z najmłodszych audytorów Synodu Biskupów, członek ruchu WŻCh. Wśród ponad trzydziestu audytorów połowę stanowili ludzie świeccy. Biskupi z uwagą słuchali ich głosu - mówił Jacek - co znalazło swój wyraz w dokumencie końcowym Synodu. Referent zwrócił uwagę na zainteresowanie problemami Kościołów w Europie post-komunistycznej, jakie dało się zauważyć na Synodzie. Podczas jego obrad mówiono również, że pewną nadzieją w Kościele zachodniej Europy, który przez tak długi okres przeżywał kryzys, stało się między innymi zaangażowanie świeckich, szczególnie tych działających w różnych ruchach i organizacjach katolickich. Owocuje nie tylko podejmowane przez nich głoszenie Ewangelii, ale i przykład życia Ewangelią.
W drugiej części spotkania o. Adam Schulz SJ przedstawił propozycje Sekretariatu RRK dotyczące zaangażowania ruchów w prace II Polskiego Synodu Plenarnego. Podczas wymiany opinii na ten temat uznano, iż wszystkie przedstawione warianty są ważne i komplementarne. Podjęto więc decyzje, iż:
1) każdy z ruchów będzie zachęcał swoich członków do aktywnego zaangażowania w prace parafialnych i diecezjalnych grup synodalnych;
2) poszczególne ruchy same, w miarę swoich możliwości, opracują tę problematykę synodalną, która jest im szczególnie bliska;
3) utworzony Zespół Synodalny przy Sekretariacie RRK przedstawi ruchom, grupom propozycję ważniejszych tematów synodalnych i metodę ich podjęcia tak, aby to doświadczenie pracy synodalnej stało się doświadczeniem przemiany i nawrócenia w tych obszarach życia, które są szczególnie istotne na dziś.
Obecny na spotkaniu ks. bp Edward Samsel, asystent Rady, zauważył, że Synod stwarza szansę większej integracji ruchów z życiem parafialnym. Zgodzono się również, że jednym z najważniejszych aktualnie tematów jest Kościół. Konieczne jest - mówił ks. Henryk Bolczyk, moderator Ruchu Światło-Życie - kształtowanie myślenia kościelnego, należy unikać przenoszenia sposobów myślenia z rzeczywistości świeckiej na doświadczenia Kościoła.


Młodzież świadkiem wiary w nowej Europie - Jacek Gleba

Świadectwo przedstawiciela młodzieży Jacka Gleby z Rady Ruchów Katolickich, wygłoszone na Synodzie Biskupów poświęconego Europie, wygłoszone w Watykanie, 5 grudnia 1991 r.

Jest to dla mnie głęboko poruszające doświadczenie. Dziękuję Bogu za dar wzięcia udziału w tym jakże ważnym Synodzie, jako audytor i jako przedstawiciel młodych chrześcijan z Europy Środkowej i Wschodniej.
Chciałbym rozpocząć moje świadectwo od przedstawienia pewnych osobistych doświadczeń wiary i Kościoła w okresie tego historycznego zwrotu w dziejach naszej części Europy.
Moja wiara, jak chyba większości Polaków, jest głęboko zakorzeniona w rodzinach; jest to wiara przekazana przez dom rodzinny.
Byłem uczniem szkoły średniej w czasie, kiedy rozpoczynały się społeczne i polityczne zmiany w Polsce. Całe życie szkolne inspirowane było przez "Weltanschaung" materialistycznego marksizmu. Chrześcijanie nie mieli prawa do tworzenia grup i stowarzyszeń. Działalność ruchów katolickich, jak np. "Światło-Życie”, była na pograniczu legalności. Władze państwowe uważały ją po prostu za nielegalną - w świetle obowiązujących ówcześnie praw. Obecność chrześcijan, jako chrześcijan, w życiu społecznym i politycznym była bardzo ograniczona. W tym trudnym okresie głównymi strukturami umożliwiającymi życie religijne były rodzina i parafia. W tym czasie Kościół był przestrzenią wolności, prawdy i nadziei nie tylko dla katolików. Przychodzili też niekatolicy, aby przebywać w tej atmosferze. Wiele zawdzięczamy księżom, którzy byli z nami, otwierając przed nami nowe perspektywy wiary. Nie można jednak zapomnieć o dużym zaangażowaniu samych młodych ludzi. To osoby świeckie, a niektórzy z nich byli naprawdę bardzo młodzi, w sytuacji gdy ksiądz, z różnych powodów nie mógł służyć swoją pomocą, sami prowadzili grupy. Muszę też podkreślić rolę odgrywaną przez takie ruchy jak „Światło-Życie”, w którym rozpoczynałem głębsze doświadczenie mojej wiary, oraz „Wspólnota Życia Chrześcijańskiego”, do której potem przeszedłem i której zawdzięczam tak wiele; w ruchu tym bardzo głęboka, indywidualna formacja duchowa jest w równowadze z poszukiwaniem Boga w rzeczywistości konkretnego życia oraz we wspólnocie, i to zarówno lokalnej, jak i światowej.
W tym czasie wobec tak wielu trudności szukaliśmy naszego miejsca w Kościele i miejsca Boga w naszym życiu. Kościół w tamtym okresie był dla nas przestrzenią wolności i prawdziwego wzrostu jako osób i jako chrześcijan. Jakże często stawaliśmy wtedy wobec pytań o ideały za jakimi chcemy podążać, wobec pytań o hierarchię wartości. Trudno było też czasami ustrzec się przed zdradą i jakże często powracaliśmy ze łzami Piotra w Noc Wieczernika.
Z tym dziedzictwem stanęliśmy w Częstochowie w sierpniu 1991 roku. Przyjęliśmy z wielką radością ten dar: Światowy Dzień Młodzieży i spotkanie z następcą Piotra, papieżem Janem Pawłem II. Czuliśmy się odpowiedzialni za wszystkich gości, młodych z całego świata, którzy przyjęli zaproszenie Papieża i chcieli wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Nasze oczekiwania związane z tym spotkaniem były ogromne i należy dzisiaj dodać, że rzeczywistość znacznie je przerosła. Było nas więcej niż milion. W centrum uwagi wszystkich znaleźli się - obecni po raz pierwszy w tak dużej liczbie - młodzi ludzie ze Wschodu.
W Częstochowie nie tylko Wschód spotkał się z Zachodem. Było to naprawdę światowe wydarzenie: Europa spotkała się z Azją, Ameryką, Afryką i Australią. Młodzi ludzie z całego świata spotkali się w wyjątkowej atmosferze przyjaźni i zrozumienia. Również młodzi ludzie z Europy Środkowej i Wschodniej spotkali się ze sobą. Dla wszystkich Dzień Młodzieży w Częstochowie był wielką okazją do dzielenia się wiarą i świadczeniem o niej.
Naszym pierwszym wrażeniem było z pewnością zdziwienie. Byliśmy tak różni - pochodziliśmy z różnych kultur i przynieśliśmy ze sobą tak odmienne doświadczenia życia społecznego i Kościoła. Jednak, gdy bariery, które tworzyła przed nami ta różnorodność kultur, języków i doświadczeń życiowych, zostały przekroczone (co nie było łatwe, a czasami wręcz bardzo trudne) przychodził moment najpiękniejszego doświadczenia - spotkania z drugim człowiekiem: spotkania z jego niepokojem i moim niepokojem, jego i moją głębią, jego i moim poszukiwaniem. Spotkanie z Bogiem obecnym w nas i pomiędzy nami. Dopiero tutaj zaczyna się dialog, zaczyna się poznawanie nawzajem swoich rzeczywistości, wspólne odkrywanie obecności Boga i Jego darów, zaczyna się zbliżenie i pojednanie. Z tego punktu widzenia problemy, które przedtem dzieliły, które wydawały się nie do pokonania, stały się przedmiotem wspólnej troski, współodpowiedzialności. Jest to naprawdę wielki owoc Spotkania.
Innym doświadczeniem spotkania jest zanikanie pierwotnych fascynacji, jak choćby tej - tak typowej dla młodych ludzi ze Wschodu - fascynacji bogactwem Zachodu. Zza niego wyłania się przecież tak wiele problemów.
Można też powiedzieć, że podczas tego Spotkania zaniknął, w dużej mierze, pewien kompleks niższości Wschodu. W Częstochowie młodzi ze Wschodu ujrzeli, jak wiele mają do zaofiarowania swoim rówieśnikom z Zachodu. Spostrzegli również to, że wiele mogą się od nich nauczyć. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że w Częstochowie zanikło pewne poczucie wyższości Zachodu. Był on w stanie odkryć wartość mądrości i serca Wschodu, tak bardzo doświadczonego cierpieniem. Nauczyliśmy się wiele od siebie nawzajem.
W Częstochowie byliśmy wszyscy razem, aby powiedzieć „jesteśmy” i aby swoją obecnością wyrazić gotowość do podjęcia odpowiedzialności za Europę, za świat, za nas samych. Byliśmy wspólnie z Ojcem Świętym, aby u stóp Maryi i za Jej wstawiennictwem prosić Boga o dar przemiany świata i o to, aby zechciał się nami posłużyć w swym dziele.
Spotkaliśmy się u stóp Czarnej Madonny, aby powiedzieć „pamiętamy”. Pamiętamy o Tobie, Ojcze w każdej chwili naszego życia i chcemy, aby Duch Twój przeniknął całą rzeczywistość ludzkości. Pamiętamy też o doświadczeniach i ofiarach budowy społeczeństw bez Boga, o ogromie zniszczeń dokonanych przez komunizm i materializm.
Czuwaliśmy u stóp Jasnej Góry, u stóp Matki Bożej. Czuwaliśmy, aby przekazać naszą gotowość do jasnego wyboru wartości, do nazwania po imieniu dobra i zła, naszą gotowość do naprawy tego, co jest złe w nas samych. Czuwaliśmy wobec przemian, które zachodzą teraz w Europie, aby naszą czujnością zapobiec kolejnym błędom, kolejnym zniszczeniom, aby po raz kolejny nie usunięto Boga ze świadomości rodzaju ludzkiego.
Młodzi w Polsce, a także w innych krajach Europy Wschodniej, spotykają się z nową, złożoną rzeczywistością. Wolność przyniosła ze sobą tak wiele nowych problemów, do rozwiązania których nie wszyscy jesteśmy wystarczająco przygotowani. Razem ze zmianami politycznymi i ekonomicznymi widoczny jest proces głębokich zmian kulturowych nacechowanych silnym wpływem kultury zachodniej, z jej konsumizmem i praktycznym materializmem. Niestety, pierwszy kontakt z kulturą Zachodu najczęściej nawiązuje się poprzez jej negatywne przejawy: relatywizm moralny, narkotyki, ekskluzywizm życia prywatnego, brak zaangażowania. politycznego i społecznego.
W tej sytuacji Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie stał się wielkim wezwaniem dla młodych Polaków, a także dla młodych ludzi z innych krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, jak i tych, którzy żyją na innych kontynentach. Dla niektórych spotkanie w Częstochowie było przebudzeniem sumienia i otwarciem na prawdziwe wartości. Dla wielu było to odkrycie wiary i Kościoła. Cóż możemy powiedzieć o wielu naszych rówieśnikach, którzy przybyli z różnych republik Związku Radzieckiego, a nie byli dotychczas ochrzczeni - dla nich to spotkanie było momentem ich pierwszej ewangelizacji, punktem zwrotnym w ich życiu.
Częstochowa była również przypomnieniem wartości solidarności i braterstwa w świecie szarpanym przez nacjonalizmy i nowe podziały. Dla nas, ludzi młodych, to wydarzenie było ogromnym impulsem w kierunku zaangażowania, podejmowania odpowiedzialności za wszystko, co spotykamy w rzeczywistości naszego życia. Tę odpowiedzialność musimy podjąć już teraz, dzisiaj, a nie odkładać w przyszłość.
Chrześcijanie Europy, Wschodu i Zachodu stają teraz wobec ogromnych wyzwań i zadań. Zmiany, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, dokonują się dziś, chociaż napotykają na trudności. Duch, który odnawia oblicze ziemi, o którego prosiliśmy wraz z Ojcem Świętym dla Polski, przyszedł. Jest obecny wśród nas, a owoce Jego działania jakże są widoczne. „Abba Ojcze” - hymn Światowego Dnia Młodzieży, który śpiewaliśmy jako dziękczynienie, jako wyraz radości spotkania, oraz jako prośbę o Ducha, który odnowi oblicze Europy, oblicze świata, i który nas napełni, abyśmy byli zdolni do podjęcia stojących przed nami zadań w społeczeństwie i w Kościele.
Muszę też dodać, że Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie już przynosi konkretne owoce. Powstaje wiele nowych grup i wspólnot. Akcja Katolicka Młodych znowu rozpoczęła swoją działalność. Widoczne jest też znaczne ożywienie „młodego Kościoła” w krajach Europy Wschodniej. Staramy się podtrzymywać i rozwijać kontakty nawiązane podczas spotkania w Częstochowie - szczególnie z braćmi i siostrami ze Wschodu. My, polska młodzież, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za to dzieło. Natomiast Rada Ruchów Katolickich podejmuje się odpowiedzialności jako koordynator naszych działań. Ogłoszono również kolejne Spotkanie Młodych, które odbędzie się w Częstochowie 15 sierpnia 1992, w pierwszą rocznicę Światowego Dnia Młodzieży. Będzie ono nie tylko przypomnieniem minionych przeżyć, ale po raz kolejny staniemy przed Bogiem, aby zobaczyć, jak wykorzystaliśmy powierzone nam dary. Światowy Dzień Młodzieży był dla nas wielkim darem, którego wartość musimy wciąż na nowo odkrywać, przyjmować i pomnażać z wdzięcznością i poczuciem odpowiedzialności. Dzisiaj, wobec Synodu Biskupów, chciałbym podziękować Ojcu Świętemu za to, że wybrał Częstochowę i za to, że w tym momencie naszej historii przemówił do nas słowami, ukazując drogę, którą musimy iść. Dziękuję, Ojcze Święty ! Dziękuję!


Jak dziś ma się rozwijać katolicyzm ludzi żywej wiary?
Fragmenty wywiadu z Adamem Schulzem SJ opublikowanego w "Słowie Powszechnym" dn. 27-29.03.92

- Jak doszło do utworzenia Rady Ruchów Katolickich w Polsce?
- Odpowiedzialni, liderzy poszczególnych ruchów katolickich już od dłuższego czasu, w sposób mniej lub bardziej formalny, spotykali się, aby wymieniać doświadczenia, dzielić się problemami, poszukiwać wspólnych płaszczyzn działania, współpracy w szerzeniu i pogłębianiu wiary. Musimy jednak pamiętać, że ruchy szczególnie w latach 60 i 70 działały w dużym stopniu w ukryciu, a ich praca napotykała na ostre formy prześladowania przez ówczesne władze bezpieczeństwa. W rzeczywistości, żaden ruch nie mógł prowadzić w pełni swojej działalności.
W latach 80-tych władze zaczęły częściowo tolerować działalność ruchów, jednak tylko w tych wymiarach, które dotyczyły formacji duchowej, natomiast zaangażowanie apostolskie katolików, wynikające przecież z ich doświadczenia wiary, szczególnie w życie społeczne, ekonomiczne, polityczne napotykało nadal na duże represje i ograniczenia ze strony władz. Brak możliwości informacji o swojej działalności, o życiu ruchów, stowarzyszeń, spowodował niedoinformowanie w świadomości wielu katolików dotyczące ich istnienia, celów, dróg formacji oraz podejmowanego apostolstwa.
Płaszczyzną bezpośredniego zaistnienia Rady Ruchów Katolickich stała się troska o zdynamizowanie ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Stąd 5 czerwca 1990 r. utworzona została Rada Ruchów Katolickich, jako oddolne poszukiwanie współpracy między ruchami.

- Jakie ruchy należą do Rady?
- W pracach Rady aktualnie biorą udział liderzy z 30 ruchów i stowarzyszeń. Są to ruchy o różnych formach organizacji swego życia, różnią się duchowością, którą proponują swoim członkom, celami apostolskim którym służą, zasięgiem swojej działalności - od ruchów działających jedynie w Polsce, po ruchy ogarniające swoją działalnością wszystkie kontynenty... W sumie liderzy ruchów, którzy biorą udział w mniejszym lub większym stopniu w pracach Rady reprezentują kilkaset tysięcy katolików.
Należy jednak pamiętać, że nie są to wszystkie ruchy i stowarzyszenia katolickie w Polsce, według mojego szacunku jest ich ponad sto.

- Co ksiądz myśli o roli ruchów w Kościele?
- Jest to złożone zagadnienie i odpowiedź na to pytanie wymagałaby więcej czasu. Niemniej jednak, w Kościele w Polsce w przyszłości, podobnie jak to się stało i w innych Kościołach, oprócz podstawowej dla Kościoła pracy parafialnej ważną rolę będą odgrywały ruchy. To właśnie one będą szkołami elit katolików świeckich, o ile oczywiście zapewnią dobrą formację swoim członkom. I już dziś w ruchach wzrastają ci, którzy za kilka lat będą animatorami życia w Kościele, jak i w społeczeństwie.

- Przejdźmy jeszcze do Rady, jakie są jej podstawowe cele, zadania?
- Podstawowym celem jest ukazywanie faktu istnienia w naszym społeczeństwie ruchów i stowarzyszeń katolickich, bo ciągle za mało ten fakt jest zauważany zarówno w społeczeństwie, jak i w samym Kościele. A i ruchy są "kuszone” do tego, aby nie mówić o sobie za dużo. Może jest to owoc przykrych doświadczeń z przeszłości, a może i niepokój o manipulację w środkach masowego przekazu. A może problem leży w tym, że trudno jest ukazać doświadczenie wiary, zwyczajną pracę apostolską, zaangażowanie w życie i różne działania, nieraz tak mało spektakularne, a wypływające z przemiany duchowej, z doświadczenia wcielania Boga w życie.
Drugim celem jest dawanie świadectwa ewangelicznej jedności katolików z różnych ruchów, różnych duchowości, różnych dróg zaangażowania apostolskiego, co w aktualnej sytuacji podziałów jest dla całego naszego społeczeństwa bardzo ważne. W Chrystusie szukamy jedności, porozumienia, współpracy - szanując różnice.
Trzecim celem jest wzajemne pomaganie sobie przez ruchy w formacji, w rozwoju zarówno duchowym, jak i apostolskim. W ramach Rady powoływane są zespoły robocze. I tak, bardzo ważnym dla nas, jest zespół RRK pracujący nad kierunkami, tematami, metodą nowej ewangelizacji.
Kolejny ważnym zadaniem jest pogłębianie więzi i współpracy z Episkopatem Polski. Pragniemy również nawiązywać współpracę z podobnymi radami ruchów w innych krajach.
W swoich pracach RRK szanuje niezależność poszczególnych ruchów w ich życiu, formacji, pracy apostolskiej, spełnia funkcję służebną w stosunku do ruchów.

- W jaki sposób zadania te Rada realizuje?
- Służą temu spotkania Rady Ruchów odbywające się co kilka miesięcy, gromadzące ponad 60 osób, a składające się z 2-3 osobowej reprezentacji poszczególnych ruchów. Oprócz tego powołaliśmy stały 5 osobowy, Sekretariat RRK, który prowadzi dyżury w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00, przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, w Warszawie. Zajmujemy się również popularyzacją informacji o pracy ruchów, między innymi, wydajemy "Biuletyn Informacyjny RRK", w którym opisywane są ważniejsze wydarzenia w poszczególnych ruchach, zaproszenia na spotkania, seminaria, kursy, rekolekcje, organizowane przez poszczególne ruchy i otwarte dla członków innych ruchów.
Należy również podkreślić, że chociaż inicjatywa RRK powstała oddolnie w odpowiedzi na potrzebę ruchów, została ona zaakceptowana przez Konferencję Episkopatu Polski, która mianowała asystentem RRK ks. bp Edwarda Samsela. Współpracuje on z nami z dużym oddaniem i troską o ruchy i ich rozwój.

- Na ostatnich spotkaniach Rada zajmowała się rozważeniem możliwości zaangażowania się ruchów w prace II Polskiego Synodu Plenarnego. Jak ksiądz to widzi?
- Rzeczywiście, pomimo obaw wielu, dostrzegamy olbrzymią szansę i wagę II Synodu Plenarnego dla życia Kościoła w Polsce. Kościół, katolicy w Polsce muszą na nowo odnaleźć swoje miejsce, rolę jaką mają spełnić wspierając przemiany zachodzące w naszej Ojczyźnie. Muszą na nowo odczytać swoje doświadczenie wiary, doświadczenie Kościoła, roli katolików świeckich w społeczeństwie. Chodzi o to, aby odczytać jak dziś ma rozwijać się katolicyzm ludzi żywej wiary, opierający się na mądrym świadectwie chrześcijaństwa w świecie i w Kościele, a nie jedynie na deklaracjach i manifestacjach. Postrzegam, że ruchy chcą się w pełni włączyć w tę refleksję, traktując ją jednak nie tyle jako dyskusję nad Kościołem, ale jako drogę formacji i przemiany całego Kościoła. Członkowie ruchów pragną zdynamizować swoje chrześcijańskie zaangażowanie w budowanie przyszłości.


Propozycje zaangażowania się ruchów w II Polski Synod Plenarny

I. Cele, motywy, zaangażowania się ruchów w Synod Plenarny:
- Pełniejsze włączenie się w refleksję nad Kościołem w Polsce w okresie przemian, jakie w nim zachodzą. Refleksję, która nie będzie jedynie wymianą i konfrontacją myśli, ale będzie prowadzić do przemiany, owocując współtworzeniem Kościoła dzisiejszego i Kościoła jutra.
- Możliwość ponownego podjęcia przez ruch refleksji nad poszczególnymi (a przynajmniej wybranymi) aspektami życia i działalności Kościoła z perspektywy charyzmatu; doświadczenia danego ruchu.
- Refleksja w małych grupach, wspólnotach (już istniejących), na spotkaniach odpowiedzialnych poszczególnych ruchów nad tematami synodu szansą zdynamizowania i uaktualnienia formacji proponowanej do tej pory przez ruchy w perspektywie tego, co aktualnie dzieje się w społeczeństwie i Kościele.
- Stworzenie nowych możliwości otwarcia grup, wspólnot, ruchów na ludzi, którzy szukają Boga oraz Kościoła innego niż ten, który jest przedstawiany opinii publicznej. Synod stwarza większe możliwości ewangelizacji, która jest nie tylko wprowadzeniem w doświadczenie Boga, ale i Kościoła.
- Zdynamizowanie wymiany pomiędzy grupami, wspólnotami w danym ruchu, oraz między ruchami na poziomie merytorycznych, faktycznych problemów, poszukiwanie rozwiązań, a nie ograniczenie się jedynie do poziomu wymiany informacji.
- Poszukiwanie dróg lepszego dialogu pomiędzy ruchami a Episkopatem, będącego dialogiem na płaszczyźnie merytorycznej, a nie tylko na płaszczyźnie wymiany informacji, czy też uzgadniania prawnych relacji.

II. Drogi zaangażowania się ruchów w Synod Plenarny:
1. Rada Ruchów Katolickich zaprasza wszystkich członków ruchów, aby włączyli się aktywnie w pracę synodalnych grup parafialnych i diecezjalnych, oraz by tworzyli grupy synodalne, szczególnie w tych parafiach i diecezjach, gdzie ich aktualnie nie ma.
2. Odpowiedzialni poszczególnych ruchów opracowują koncepcję i problematykę, która dla ich ruchu jest szczególnie ważna, ubogacając naszą formację o treści zaproponowane przez Synod. Opracowania wynikające z refleksji nad propozycjami Synodu ruch prześle bezpośrednio do Sekretariatu Synodu, zaś kopię przekaże do Sekretariatu RRK.
3. Przy RRK utworzony został Synodalny Zespół Ruchów, który wspólnie z Sekretariatem RRK przedstawi wybrane zagadnienia, problemy do podjęcia w grupach, wspólnotach, które już istnieją w poszczególnych ruchach (do wykorzystania w bieżącej formacji). Chodzi o takie zagadnienia i problemy, które faktycznie niepokoją, są ważne w aktualnej sytuacji Kościoła.
Proponowaną metodą pracy w małych grupach jest soborowa metoda: widzieć -osądzić - działać, czyli droga poszukiwania, czego Bóg od nas oczekuje w danym zagadnieniu, problemie dotyczącym życia i zaangażowania. Kościoła.
Metoda sprowadzałaby się do:
- Analizy problemu,
- Światła Słowa Bożego,
- Rozeznania, podjęcia decyzji,
- Działania.
Światłem Słowa Bożego oprócz Pisma św. mogą być dokumenty Kościoła, a także teksty robocze na II Synod Plenarny.

Poszczególne grupy, małe wspólnoty w ruchach lub całe ruchy będą poproszone o przesyłanie owoców swojej refleksji do Sekretariatu RRK celem opracowania wspólnej propozycji ruchów dla Sekretariatu Synodu i do kontynuowania dialogu, wymiany z innymi środowiskami podejmującymi zaangażowanie w Synod.
Następnie Sekretariat RRK przekaże poszczególnym grupom, ruchom nowe materiały, inspiracje, płynące z Sekretariatu Synodu, celem kontynuacji pracy, refleksji i przemiany ludzi w ruchach, Kościele i świecie.
Wszystkim zainteresowanym pracą synodalną polecamy lekturę dokumentu "II Polski Synod Plenarny. Teksty Robocze", wydanego przez Pallottinum w 1991 roku. Dokument ten jest tekstem wyjściowym do refleksji nad wszystkim ważniejszymi zagadnieniami życia Kościoła w Polsce.     


List Zespołu Synodalnego RRK do wszystkich ruchów

Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności (ChL 3). Co oznaczają te słowa Jana Pawła II dla nas, członków różnych ruchów w Kościele, w rok po rozpoczęciu II Synodu Plenarnego?
W dostępnej dla wszystkich książce pt. "II Polski Synod Plenarny - Teksty Robocze" znajduje się 17 dokumentów dotyczących odnowy życia chrześcijańskiego w Polsce. Czy np. ważniejszym dla nas celem jest zabrać się do studiowania tych tekstów? I tak, i nie!
- Tak, bo mogą być pomocne przy analizie i przy praktycznym rozwiązywaniu wielu kwestii.
- Nie, bo podstawowym celem Synodu jest metanoia - przemiana w wymiarze indywidualnym i społecznym naszego życia religijnego i moralnego. Synod w oparciu o kilkuletnią pracę zespołów synodalnych ma wytyczyć drogi nowej ewangelizacji, a jednocześnie tę ewangelizację już tu i teraz realizować.
Mamy więc podjąć twórczą pracę nie tyle nad dokumentami, ile nad problemami, przed którymi stoi dziś Kościół w Polsce. Mamy szukać odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia nam rzeczywistość. Mamy wspólnie szukać praktycznych rozwiązań i wprowadzać je w codzienne życie każdego z nas i całego społeczeństwa.
Od czego zacząć? Czas nagli! Zespół Synodalny powołany przez Radę Ruchów doszedł do wniosku - po długich debatach - że pierwszym problemem, który w ramach Synodu powinny podjąć grupy, jest problem KOŚCIOŁA.  Chodzi, z jednej strony, o uświadomienie sobie czym jest Kościół, a z drugiej - o współtworzenie Kościoła i włączenie się w Jego misję. A więc refleksja i płynący z niej czyn.
Wszystkie dokumenty robocze Synodu dotyczą Kościoła, ale szczególnie ważne dla tego zagadnienia" są dwa: „Nauka o Kościele i o miejscu Matki Bożej w Kościele”, oraz „Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce”.
Jak w grupie zainspirować refleksję na temat Kościoła? Członkowie Zespołu Synodalnego mają pewne propozycje, jak to robić w ruchach, do których sami należą. Ale ruchów jest wiele, a w każdym z nich są różne grupy. Dlatego Zespół postanowił zwrócić się do WSZYSTKICH RUCHÓW o przedstawienie swoich propozycji i podzielenie się doświadczeniami.

W związku z tym prosimy:
1. Aby każdy ruch przedstawił, jak w swoich grupach rozpocznie pracę nad problemem, któremu na imię KOŚCIÓŁ. Chodzi o konkretne sposoby pobudzające do refleksji i płynącego z niej działania.
2. Każdy pomysł jest cenny! Nie wahajcie się przedstawić swoich pomysłów innym!
3. Propozycje, a także dotychczasowe doświadczenia należy - sformułowane pisemnie - nadesłać do końca maja 1992 do Zespołu Synodalnego RRK. Na spotkaniu Rady w dniu 13 czerwca br. pragniemy bowiem przedstawić nadesłane projekty.
Szczęść Boże!
Zespół Synodalny RRK
Warszawa, 13. 04. 1992Spotkanie Zespołu RRK „Ewangelizacja”

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele pięciu ruchów 22 lutego 1992, podjęto zagadnienie „Ewangelizacja w służbie pojednania i przebaczenia ". Wprowadzenie w zagadnienie przedstawił ks. bp B. Dembowski. Jako podstawę refleksji przypomniał on Słowo Boże, które mówi: "Jezus umarł, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno" (J 11, 51-52); "Bóg pojednał nas ze sobą i zlecił nam posługę jednania" (2 Kor, 5, 18-19). Obecnie istniejące podziały chrześcijan są zgorszeniem utrudniającym ewangelizację. Podziały nie tylko dotyczą chrześcijan, ale występują pomiędzy narodami, grupami etnicznymi itd.
Doświadczenia z ostatniej podróży na Litwę i do Moskwy, potwierdziły przekonanie ks. bpa Bronisława o "sile" uprzedzeń, stereotypów, które są mocno zakorzenione w każdym z nas. Stąd rodzi się wniosek dla ewangelizatorów o ważności pracy nad podziałami, które każdy z nas nosi w swoim sercu.
Wspólna refleksja nad tematem pozwoliła uczestnikom stwierdzić, że bez przebaczenia nie ma pojednania, że prawda i wolność są warunkami komunii, na co zwraca uwagę również Deklaracja Synodu Biskupów poświęconego Europie. Ewangelizacja ma służyć pojednaniu, jest drogą do pojednania i pojednanie jest jej owocem. Chrześcijanie szczególnie obecnie są wezwani do głoszenia, że tylko Jezus Chrystus niesie pełne pojednanie. Ważnym elementem ewangelizacji, znakiem dla współczesnego świata są małe grupy, wspólnoty, w których pojednanie z Chrystusem i ludzi między sobą jest bardziej pogłębione i wydaje owoce dobrej współpracy.
Zebrani zostali poinformowani o ekumenicznej inicjatywie "Europejskiego Marszu dla Jezusa", planowanego na 23 maja 1992, który odbędzie się również w kilku miastach Polski. Będzie to dzień szczególnej modlitwy za Europę. Organizacją marszu zajęły się Centralna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie ze strony katolickiej oraz ze strony protestanckiej Forum Współpracy Chrześcijan.
Spotkania poświęcone ewangelizacji pomiędzy różnymi ruchami pomagają w poszanowaniu różnorodności dróg i sposobów ewangelizacji.


Europejski marsz dla Jezusa

Rok 1992 zapowiadany był jako rok proklamowania politycznej jedności Wspólnoty Europejskiej. Dziś można dostrzec, że Europa jest kontynentem nie tylko postkomunistycznym, ale jakże często postchrześcijańskim. Ta sytuacja zainspirowała chrześcijan z Wielkiej Brytanii do podjęcia inicjatywy ekumenicznego dnia modlitwy o odnowę życia chrześcijańskiego Europy. Wydarzenie to nazwano Europejskim Marszem dla Jezusa i zaplanowano na 23 maja br. Tego dnia we wszystkich stolicach i większych miastach Europy chrześcijanie różnych wyznań i narodów przemaszerują głównymi ulicami, modląc się za swe narody oraz dając świadectwo światu, że nie tylko wartości chrześcijańskie, ale żywa osoba Jezusa Chrystusa jest fundamentem i gwarantem jedności Europy.
W Polsce marsze odbędą się w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W Krajowym Komitecie Organizacyjnym współpracują katolicy z Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie oraz protestanci z Forum Współpracy Chrześcijan. Do Honorowego Komitetu marszu zaproszono przedstawicieli Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, Forum Współpracy Chrześcijan, Episkopatu Kościoła Unickiego.
Na wieść o Europejskim Marszu dla Jezusa chrześcijanie w USA postanowili, że podobne marsze odbędą się w każdym stanie wokoło 150 miastach.
Marsz dla Jezusa jest popierany przez Światową Radę Ewangelizacji i takie wydarzenie w wymiarze ogólnoświatowym zaplanowano na 24 czerwca 1994 r.
W Warszawie Marsz rozpocznie się o godzinie 15.00 w Parku Ujazdowskim a zakończy się o godzinie 20.00 na Placu Zamkowym.


Inspiracje

Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

 

Drodzy młodzi,

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. To dobry zbieg okoliczności. Uwaga, modlitwa i refleksja Kościoła będą skierowane na Was, ludzi młodych, z pragnieniem zrozumienia, a przede wszystkim przyjęcia drogocennego daru, jakim jesteście dla Boga, dla Kościoła i dla świata.

Jak już wiecie, postanowiliśmy, aby w tej drodze towarzyszył nam wzór i wstawiennictwo Maryi, młodej kobiety z Nazaretu, którą Bóg wybrał jako Matkę swego Syna. Idzie ona z nami ku Synodowi i Światowym Dniom Młodzieży w Panamie. Jeśli w ubiegłym roku prowadziły nas słowa Jej kantyku uwielbienia: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – ucząc nas upamiętniać przeszłość – to w bieżącym roku staramy się słuchać wraz z Nią głosu Boga, który budzi odwagę i daje łaskę konieczną, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Są to słowa wypowiedziane przez posłańca Boga, archanioła Gabriela, do Maryi, prostej dziewczyny z małej wioski w Galilei.

 

 1. Nie bój się!

To zrozumiałe, że nagłe pojawienie się anioła i jego tajemnicze pozdrowienie: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), wywołały silny niepokój w Maryi, zaskoczonej tym pierwszym objawieniem jej tożsamości i powołania, do tej pory jej nieznanych. Maryja, podobnie jak inne postacie z Pisma Świętego, drży w obliczu tajemnicy powołania Boga, który w jednej chwili stawia ją przed ogromem swego planu i sprawia, że odczuwa ona całą swą małość skromnego stworzenia. Anioł, czytając w głębi jej serca, mówi do niej: „Nie bój się”! Bóg czyta również w naszych sercach. Dobrze zna wyzwania, jakim musimy stawić czoło w życiu, zwłaszcza, gdy stajemy w obliczu decyzji fundamentalnych, od których zależy, kim będziemy i co zrobimy na tym świecie. To „ciarki” jakie odczuwamy, gdy mamy do czynienia z decyzjami dotyczącymi naszej przyszłości, naszego stanu życia, naszego powołania. W takich chwilach jesteśmy wzburzeni i ogarnia nas wiele lęków.

A Wy, ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepokoi w głębi serca? W wielu z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi, jakimi jesteście. Dziś jest wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego, czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do często sztucznych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowania swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamościami tak, że sami niemal stają się “fake’iem”. U wielu z nich mamy do czynienia z obsesją na tle otrzymywania jak największej liczby „polubień”. I z tego poczucia nieadekwatności rodzi się wiele obaw i niepewności. Inni lękają się, że nie znajdą bezpieczeństwa emocjonalnego i zostaną sami. W wielu, w obliczu niepewności związanej z pracą, wkracza lęk przed niemożnością znalezienia satysfakcjonującej afirmacji zawodowej, nie spełnienia swoich marzeń. Te obawy są dziś bardzo obecne w wielu młodych ludziach, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Także ci, którzy przyjęli dar wiary i poważnie poszukują swojego powołania, nie są rzecz jasna wolni od strachu. Niektórzy myślą: może Bóg chce ode mnie, albo zażąda ode mnie za wiele. Może przemierzając drogę wskazaną mi przez Niego, nie będę naprawdę szczęśliwy, albo nie będę mógł sprostać temu, o co mnie prosi. Inni zadają sobie pytanie: czy podążam drogą wskazaną mi przez Boga, kto może mi zagwarantować, że będę mógł podążać nią do końca? Czy nie ulegnę zniechęceniu? Czy nie stracę entuzjazmu? Czy będę umiał wytrwać przez całe me życie?

W chwilach, kiedy wątpliwości i lęk tłoczy się w naszych sercach, konieczne staje się rozeznanie. Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny. Pierwszym krokiem w tym procesie prowadzącym do przezwyciężenia lęków jest ich wyraźne określenie, by nie okazało się, że marnujemy czas i energię, padając łupem nietrwałych upiorów pozbawionych oblicza. W tym celu zapraszam wszystkich, byście spojrzeli do swego wnętrza i nazwali wasze lęki po imieniu. Zadajcie sobie pytanie: co mnie martwi, czego boję się najbardziej dzisiaj, w konkretnej sytuacji, której doświadczam? Co mnie blokuje i nie pozwala mi iść naprzód? Dlaczego nie mam odwagi, by dokonać ważnych decyzji, które powinienem podjąć? Nie lękajcie się uczciwie spojrzeć na swoje lęki, uznać je takimi, jakimi są, i zmierzyć się z nimi. Biblia nie zaprzecza ludzkiemu uczuciu strachu ani wielu przyczynom, które mogą go powodować. Abraham się bał (por. Rdz 12, 10), Jakub się lękał (por. Rdz 31,31; 32,8), a również Mojżesz (por. Wj 2,14, 17,4), Piotr (Mt 26,69nn) i Apostołowie (Mk 4,38-40; Mt 26,56). Sam Jezus, chociaż na nieporównywalnym poziomie, także doświadczał lęku i udręki (Mt 26, 37; Łk 22, 44).

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). Ta reprymenda Jezusa wobec uczniów pozwala nam zrozumieć, jak często przeszkodą dla wiary nie jest niewiara, ale bojaźń. Dlatego dzieło rozeznania, po zidentyfikowaniu naszych lęków, musi nam pomóc w ich przezwyciężeniu, otwierając nas na życie i ze spokojem stawiając czoło wyzwaniom, jakie nam ono przedstawia. W szczególności dla nas, chrześcijan, bojaźń nigdy nie może mieć ostatniego słowa, ale powinna stanowić okazję, aby dokonać aktu wiary w Boga… a także wiary w życie! Oznacza to uwierzenie w zasadniczą dobroć istnienia, które dał nam Bóg, zaufanie, że prowadzi On do dobrego celu przez często tajemnicze dla nas okoliczności i zmienne koleje losu. Jeśli zamiast tego podsycamy lęki, będziemy zmierzali do zamknięcia się w sobie, zabarykadowania się, by bronić się przed wszystkim i wszystkimi, pozostając jakby sparaliżowani. Musimy zareagować! Nigdy się nie zamykaj! W Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie „nie lękajcie się”, ze wszystkimi jego odmianami. To jakby powiedzieć, że każdego dnia roku Pan chce, abyśmy byli wolni od bojaźni.

Rozeznanie staje się nieodzowne, w kontekście poszukiwania własnego powołania. Bowiem najczęściej nie jest ono natychmiast jasne czy zupełnie oczywiste, ale rozumiemy je stopniowo. Koniecznego do przeprowadzenia w tym przypadku rozeznania nie należy rozumieć jako indywidualnego wysiłku introspekcji, którego celem jest lepsze poznanie naszych mechanizmów wewnętrznych, aby się umocnić i osiągnąć pewną równowagę. Osoba może stać się wówczas silniejsza, ale pozostaje mimo to zamknięta w ograniczonej perspektywie swoich możliwości i poglądów. Natomiast powołanie jest wezwaniem Boga, a rozeznanie w tym przypadku polega przede wszystkim na otwarciu się na Innego, który wzywa. Jest zatem konieczna cisza modlitwy, aby wysłuchać głosu Boga, który rozbrzmiewa w sumieniu. Puka On do drzwi naszych serc, tak jak to uczynił z Maryją, pragnąc zawrzeć z nami przyjaźń w modlitwie, mówić do nas poprzez Pismo Święte, obdarzyć nas swoim miłosierdziem w Sakramencie Pojednania, aby stać się z nami jedno w Komunii Świętej.

Ale ważne jest również skonfrontowanie i dialog z innymi, naszymi braćmi i siostrami w wierze, którzy mają większe doświadczenie i pomagają nam widzieć lepiej i wybierać między różnymi opcjami. Młody Samuel, kiedy usłyszał głos Pana, nie rozpoznał go od razu i pobiegł trzykrotnie do Helego, starego kapłana, który w końcu podsunął mu właściwą odpowiedź, jaką należy dać na wezwanie Boga: „Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 9). W waszych wątpliwościach wiedzcie, że możecie liczyć na Kościół. Wiem, że są świetni kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, wielu z nich młodych, którzy ze swej strony mogą wam towarzyszyć jako starsi bracia i siostry w wierze. Ożywiani przez Ducha Świętego, będą umieli wam pomóc w rozwikłaniu waszych wątpliwości i odczytaniu planu waszego osobistego powołania. „Inny” to nie tylko przewodnik duchowy, ale także ten, który pomaga nam otworzyć się na wszystkie nieskończone bogactwa egzystencji, jakimi obdarzył nas Bóg. Trzeba otwierać przestrzenie w naszych miastach i wspólnotach, aby wzrastać, marzyć, patrzeć na nowe perspektywy! Nigdy nie traćcie smaku radowania się ze spotkania, z przyjaźni, smaku wspólnego marzenia, pielgrzymowania z innymi. Prawdziwi chrześcijanie nie boją się otwierać na innych, dzielić się przestrzeniami życiowymi, przekształcając je w przestrzenie braterstwa. Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia! Niech wasze przestrzenie i wasz czas będą zapełnione konkretnymi ludźmi, głębokimi relacjami, w których możecie dzielić się autentycznymi i realnymi doświadczeniami w waszym codziennym życiu.

 

 2. Maryja!

„Wezwałem cię po imieniu” (Iz 43, 1). Pierwszym powodem, aby się nie lękać jest właśnie fakt, że Bóg wzywa nas po imieniu. Anioł, posłaniec Boga, zwrócił się do Maryi po imieniu. Nadawanie imion jest właściwe Bogu. W dziele stworzenia powołuje On do istnienia każde stworzenie jego imieniem. Za imieniem kryje się pewna tożsamość, która jest wyjątkowa we wszystkim, w każdym człowieku, w tej intymnej istocie, którą do końca zna tylko Bóg. Ta boska prerogatywa została następnie współdzielona z człowiekiem, któremu Bóg zezwolił na nadawanie imion zwierzętom, ptakom, a nawet swoim dzieciom (Rdz 2, 19-21; 4.1). Wiele kultur podziela tę głęboką wizję biblijną uznając w imieniu objawienie najgłębszej tajemnicy życia, znaczenia danej egzystencji.

Bóg wzywając kogoś po imieniu jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową. I także wówczas, kiedy Pan zechce poszerzyć horyzonty danego życia, postanawia nadać powołanej osobie nowe imię, tak jak to czyni w przypadku Szymona, nazywając go „Piotrem”. Stąd wziął się zwyczaj przyjmowania nowego imienia, kiedy wstępujemy do zakonu, wskazującego na nową tożsamość i nową misję. Boże powołanie, będąc osobistym i niepowtarzalnym, wymaga od nas odwagi, by uwolnić się od ujednolicających schematów myślowych, tak aby nasze życie mogło być rzeczywiście oryginalnym i niepowtarzalnym darem dla Boga, dla Kościoła i dla innych.

Drodzy młodzi, bycie powołanym po imieniu to zatem znak naszej wielkiej godności w oczach Boga, Jego upodobania względem nas. I Bóg wzywa każdego z was po imieniu. Wy jesteście owym „ty” Boga, cennymi w Jego oczach, godnymi szacunku i umiłowanymi (por. Iz 43, 4). Przyjmujcie z radością ten dialog, jaki proponuje wam Bóg, to wezwanie, jakie kieruje On do was, powołując po imieniu.

 

 3. Znalazłaś łaskę u Boga

Głównym powodem, dla którego Maryja nie powinna się lękać, jest to, że znalazła łaskę u Boga. Słowo „łaska” mówi nam o miłości bezinteresownej, nienależnej. Jak bardzo dodaje nam otuchy świadomość, że nie musimy sobie zasłużyć na bliskość i pomoc Boga, przedstawiając wcześniej „program doskonałości”, pełen zasług i sukcesów! Anioł mówi do Maryi, że już znalazła łaskę u Boga, a nie, że ją otrzyma w przyszłości. A samo sformułowanie słów anioła pozwala nam zrozumieć, że boska łaska jest nieustanna, nie jest czymś przemijającym czy chwilowym i dlatego nigdy jej nie zabraknie. Również w przyszłości zawsze będzie nas wspierała łaska Boża, przede wszystkim w chwilach próby i ciemności.

Nieustanna obecność Bożej łaski zachęca nas do ufnego przyjęcia naszego powołania, co wymaga dążenia do wierności, które trzeba ponawiać każdego dnia. Droga powołania nie jest bowiem pozbawiona krzyży: są nimi nie tylko początkowe wątpliwości, ale także częste pokusy napotykane po drodze. Poczucie nieadekwatności towarzyszy uczniowi Chrystusa aż do końca, ale ten uczeń wie, że jest wspomagany łaską Boga.

Słowa anioła zstępują na ludzkie lęki, rozpraszając je mocą przynoszonej przez nie dobrej nowiny: nasze życie nie jest czystym przypadkiem i jedynie walką o przetrwanie, ale każdy z nas stanowi historię umiłowaną przez Boga. Znalezienie „łaski w Jego oczach” oznacza, że Stwórca dostrzega wyjątkowe piękno naszej istoty i ma wspaniały plan dla naszego życia. Ta świadomość nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, ani nie usuwa niepewności życia, ale ma moc jego dogłębnego przemieniania. Nieznane, które przyniesie nam przyszłość, nie jest mroczną groźbą, którą musimy przetrwać, ale czasem sprzyjającym, danym nam by żyć wyjątkowością naszego osobistego powołania i dzielić je z naszymi braćmi i siostrami w Kościele i w świecie.

 

 4. Odwaga w teraźniejszości

Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania odwagi w chwili obecnej: odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając.

Tak, bo kiedy otwieramy się na łaskę Bożą, to, co niemożliwe staje się rzeczywistością. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Łaska Boża dotyka owego „dzisiaj” waszego życia, „porywa” was takimi, jakimi jesteście, ze wszystkimi waszymi lękami i ograniczeniami, ale objawia także wspaniałe plany Boga! Wy, młodzi potrzebujecie poczucia, że ktoś naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że Papież wam ufa; że Kościół wam ufa! A wy, ufajcie Kościołowi!

Młodej Maryi powierzono ważne zadanie właśnie dlatego, że była młoda. Wy, ludzie młodzi, macie siłę, przechodzicie przez etap życia, w którym z pewnością nie brakuje energii. Używacie tej siły i energii, aby ulepszyć świat, zaczynając od tego, co najbliżej was. Pragnę, aby w Kościele powierzono wam ważne obowiązki, aby była odwaga pozostawiania wam przestrzeni; a Was proszę: przygotujcie się, aby te obowiązki przyjąć.

Zachęcam was do ponownej kontemplacji miłości Maryi: miłości troskliwej, dynamicznej, konkretnej. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar z siebie. Kościół przeniknięty tymi cechami maryjnymi będzie zawsze Kościołem wychodzącym, który wykracza poza swoje ograniczenia i granice, aby sprawić, że otrzymana łaska będzie przeobfita. Jeśli damy się zauroczyć przykładem Maryi, to będziemy konkretnie żyli miłością, która nas pobudza do miłowania Boga ponad wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze codzienne życie. Będziemy też miłowali tych, którzy mogą się nam wydawać niezbyt mili. To jest miłość, która staje się służbą i poświęceniem, szczególnie wobec najsłabszych i najuboższych, która przemienia nasze oblicza i napełnia nas radością.

Chciałbym zakończyć pięknymi słowami świętego Bernarda ze słynnej homilii o tajemnicy Zwiastowania, słowami, które wyrażają oczekiwanie całej ludzkości na odpowiedź Maryi: „Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź… Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania… Dzięki Twemu słowu mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu… Tego wyczekuje cały świat, do stóp Twoich się ścielący” (Kazanie 4, 8-9; Liturgia Godzin, tom I, wydanie II Pallottinum 2006, s. 318).

Drodzy młodzi, Pan Jezus, Kościół, świat, oczekują także na waszą odpowiedź na wyjątkowe powołanie, jakie otrzymuje każdy w tym życiu! Kiedy zbliża się ŚDM w Panamie, zachęcam Was do przygotowania się na to nasze spotkanie z radością i entuzjazmem ludzi, którzy chcą wziąć udział w wielkiej przygodzie. ŚDM jest dla odważnych! Nie dla młodych, którzy szukają jedynie wygody i którzy wycofują się przed trudnościami. Czy przyjmujecie wyzwanie?

 

Watykan, 11 lutego, VI niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

tlum, st (KAI) / Watykan

 

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,